Християнско и културно-историческо наследство на северозападна България – стратегии за съхраняване и транслиране на локални идентичности (КП 06 ОПР 05/6)

Настоящото проектно предложение фиксира своя предмет в християнското, културното и историческото наследство на Северозападна България (Видински регион) – област със сериозни предизвикателства от различен характер. Голяма част от тях са разположени в обсега на традиционните звена – българското село и духовните центрове, като автентични носители на нематериалното наследство.
Приемственост: проектът е идейно продължение на успешно приключващия общофакултетен проект към ПУ „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет с название „Трансформиращото (се) село“, но с разширен интердисциплинарен профил. Участниците в проекта са научни работници от ПУ „Паисий Хилендарски“ в областта на теологията, етнологията, историята и археологията, и специалисти от държавните институции от Общините Видин и Димово (Видинска Света Митрополия, РУО, Регионален исторически музей – Видин, Държавен архив – Видин, Регионална библиотека – Видин, Библиотека – Димово, Читалище – Димово). Чрез проекта се стремим да разрешим в интердисциплинарен план изследователския въпрос: Как да се изгради стратегия за съхраняването и транслирането на християнското, културното и историческото наследство на Северозападна България? За целта сме подбрали няколко характерни случая от Видинска област: четири села от Община Димово: с. Владиченци, с. Мали Дреновец, с. Държаница и с. Извор, и два православни манастира във Видинска епархия – Добридолски манастир „Света Троица“ и Изворски манастир „Успение Богородично“. Подборът на обектите се базира на сходните типологични характеристики; ярко изразените белези на християнство, култура и локални идентичности; недостатъчно изследвани в интердисциплинарен план от външни научни работници и местни специалисти.
Основна цел, подходи и методи. Основната цел на проекта е да проследим, да анализираме и да систематизираме различните прояви на християнското, културното и историческото наследство в региона, и да предложим механизми за съхраняването и транслирането им в съвременната действителност. От целта извеждаме програмни цели с практически, и с теоретичен характер. Основният подход на изследването е теоретичният, с предварително визуализиране (визуален подход) на запазените в региона традиции, религиозни и културни практики и др. Методи: Важно значение за проектното предложение имат „дърво на проблемите (предизвикателствата)“ и „дърво на целите“. Прилагат се и емпирични, аудио-визуални, общонаучни методи и специални методи.
Очакваните резултати трябва да се разбират като динамичен процес в краткосрочен и в дългосрочен план, в който е съсредоточена интеракцията на научни работници, местни специалисти и външни експерти. Ще бъдат изведени теоретични стратегии с практическа приложимост за съхраняване и транслиране на християнското, културното и историческото наследство в региона.
Доц. д-р Симеон К. Кацаров
Проф.дин Димо Чешмеджиев
Проф.д.теол.н. Димитър Киров
Доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
Д-р Борислава Петкова
Д-р Дамян Борисов
Д-р Ивелина Н. Николова
Д-р Жана Ганчева
Д-р Тотка Григорова
Д-р Маргарита Димитрова
Д-р Жасмина Донкова
Д-р Десислава Кънчева
Докт. Боян Костов
Докт. Найден Йотов
Докт. Христина И. Кирилова

Дейности под финансовия и мениджърския контрол на научния ръководител на проекта и пряко свързани с проведените срещи: обсъждане на подготовката и резултатите от теренните проучвания и проведените семинари; разработване на методически указания за подготовката на отчетите на членовете на екипа; разработване на методически указания за подготовката на стратегия и популяризиране на целите на проекта; утвърждаване на списък с научните публикации; организиране на практико-приложните дейности по проекта; организиране и разпределяне на ангажиментите по практическите дейности (организиране на събор в с. Владиченци, организиране на местни срещи, организиране на дейности по построяването на храм, събиране и предоставяне на над 700 тома литература за библиотеките в селата Извор и Владиченци, организиране на дейности по изработването и поставянето на паметна плоча и кръст в селото, организиране и осъществяване на записи за художествено-музикалния модул, провеждане на теренни интервюта и др.).

На 22.01.2019 г. ръководителят на проекта (доц. д-р Симеон Кацаров), координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с местните властови структури: кметове и кметски наместници на Община Димово (Лозан Лозанов), селата Владиченци (Георги Василев), Извор (Митко Николов), Мали Дреновец (Страхил Каменов), началник „Архиви“ (Светлана Кръстева), директор на РИМ (Фионера Филипова) и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин (Десислава Иванова).
На 23.01.2019 г. ръководителят на проекта (доц. д-р Симеон Кацаров), координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с главния инженер на Община Димово г-н Румен Каменов с цел организаторски дейности във връзка с оформяне на документацията по издаване на разрешително за строеж на параклис в с. Владиченци=
На 10.04.2019 г. координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с областния управител на гр. Видин г-жа Албена Георгиева с цел запознаване с целите на проекта и бъдещо сътрудничество по възникнали въпроси и общи идеи.
На 20.04.2019 г. координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с кмета на с. Извор Митко Николов и кметския наместник на с. Владиченци Георги Василев в присъствието на член на сформираното църковно настоятелство към с. Владиченци (по инициатива на проекта) Виолета Николова с цел уточняване на подробностите около предстоящия събор в с. Владиченци.
На 15.06.2019 г. координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова), ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) и ръководителят на подекип „Етнология“ д-р Маргарита Димитрова организират среща (работен семинар) в гр. Видин с ръководители на ДА „Архиви“, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ и външни сътрудници на проекта.
На 12.03.2020 г. координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с геодезисти и заснемане на обекта за строеж на параклис в с. Владиченци.
На 15.06.2020 г. координаторът и ръководител на подекип „Теология“ (д-р Ивелина Николова) и ръководителят на екип „История и археология“ (докт. Христина Кирилова) организират среща с Негово Високопреосвещенство Видинския Митрополит Даниил и представители на Видинска Света Митрополия по повод започването на строеж на параклис в с. Владиченци (по инициатива на проекта).

Тясното сътрудничество между членовете на екипа и местните медии се осъществяваше планомерно и по естествен път. Като изходим от тезата, че медиите са фактор със сериозно психологично въздействие, става ясно защо беше необходимо да се изгради тясно сътрудничество с печатни и електронни медии (местни и национални) за целите на проекта. Чрез тяхното съдействие се осъществява модериращата функция на изследванията по проекта в тази част на Северозападна България, в която за първи път се прави подобен научен проект. Следователно вниманието, насочено към него, е важно и се осъществява с подкрепата на медиите. Тяхното съдействие изигра регулативна функция и помогна за фокусирането на изследването върху аудиторията.
Общата цел на сътрудничеството с печатните и електронните медии (местни и национални) е повишаване на ефективността на работата на екипа по проекта чрез прилагането на принципите за добро сътрудничество, управление, работа, изследвания и създаване на прозрачност на извършените дейности. По този начин се придобива и подобрява публичният имидж на проекта. За постигането на тази цел се създаде плътна мрежа от взаимно сътрудничество с медиите и членовете на екипа, което доведе ежедневно до подобряване на публичния образ на проекта като изграден от научно звено с ясни цели и коректно и конкретно извършени задачи. Медиите ни помагат да изградим публично, прозрачно, ефективно и бързо транслиране на целите и задачите, заложени в проекта.
При планирането на работата с местните и националните медии екипът на проекта се ръководеше от идеята извършените дейности да бъдат заложени така, че при отразяването им да бъдат достъпни както за специализираната, така и за широката публика, също и за преките реципиенти – това са жителите на обектите на изследване. По този начин става по-ясно и по-достъпно изпълнението на заложените цели. В резултат на тази политика и благодарение на прозрачността и ефективността на медийното представяне, в процеса на работата по първия етап от проекта към нас се обърнаха хора, които чрез медиите са получили повече информация за проекта и са ни потърсили с цел да бъдат полезни за разгръщането на стратегическите и съдържателните идеи в него. Тези хора впоследствие бяха привлечени като сътрудници към проекта и продължават работата си с нас и през втория етап.
Чрез медиите на национално и местно ниво дейностите, заложени в проекта, може да бъдат постигнати на две нива – на ниво научна общност и на ниво граждани. Към тях се отправят различен тип послания. Тези особености са взети предвид при даването на интервюта в медиите (радио и телевизия), при публикуването на съобщения, отзиви и т.н. от членовете на екипа. Тези особености ни мотивираха да се изработи специална методология на работа, свързана с разработването на такъв модел за медийно отразяване, при който важно значение имат общественото одобрение, общественото включване, повишаването на доверието към дейността на членовете на екипа, а също и мотивирането на бъдещи външни сътрудници към проекта. Целият този пакет от идеи беше реализиран в редица комплексни стъпки на медийно отразяване, чрез които се опитахме да достигнем до целевите аудитории.
Контактите ни с местните медии бяха осъществени с помощна на членовете на екипа по проекта, които имат по-тесни връзки с представители на медиите в гр. Видин, както и с помощта на външни сътрудници и представители на местните институции, с които работим. Популяризирането на целите и задачите на проекта привлече вниманието и на национални печатни и електронни медии, които постоянно отразяваха дейността на проекта. Гледанията на видеата свързани с проекта и публикувани в Мрежата, достигаха две хиляди, прочитите на статиите бяха стотици. Тези и други резултати подсказват, че интересът към настоящия проект нараства и се поддържа балансирано и възходящо благодарение на работата и сътрудничеството на местните и националните медии.
● В гр. Видин редовни отразители на дейностите по проекта са БТА, БНР – Видин, ТВВ Видин, радио „Фокус“.
● Други национални медии: Нов български университет, Дякония, Кмета.бг, Хелпкарма, Колектим, Добротолюбие, Селоводител, Враца днес;
● Национални и местни фейсбук страници: „Църквата в село Орешец“, „Орешец и орешчани“, „Силата на вярата и религиите“, „Модерният Видин“, „Малки слънчогледи“, „Село Владиченци“, „Храм Св. арх. Махаил, с. Радиево“, „Свето Православие“, „Енориите“, десетки лични фейсбук профили.
Благодарение на тяхната отзивчивост и готовност за съдействие голяма част от информацията във връзка с дейностите по проекта беше предложена на местното население.